Teabe edastamine

Informatsiooni saamiseks koostatava topogeodeetilise uurimistöö mõõdistuspiirkonda jäävate tehnovõrkude kohta saatke e-posti aadressile projekt@evg.ee  joonisena:

  • mõõdistusala piir koos mõne läheduses asuva kinnistu piiri ja katastriüksuse tunnusega või

  • olemasolev geodeetiline alusplaan sellisena nagu see hetkel on.

Saadetav joonis peab olema  L-EST koordinaatsüsteemis. Joonis esitada DWG-formaadis (AutoCAD 2009 või varasemas). Päringu kaaskirjas tuua välja, mille jaoks geodeetilist alusplaani koostatakse või esitada topogeodeetilise uurimistöö tellija lähteülesanne.

Enne päringu esitamist kontrollige, et mõõdistusala jääb Esmar Vesi OÜ tegevuspiirkonda. Tegevuspiirkondade asukohaga saab tutvuda siin.