Kastmisvee arvestus lõpebEsmar Vesi OÜ lõpetab kastmisvee tagasiarvestamise alates 01.01.2022 
Vastavalt Esmar Vesi OÜ juhatuse otsusele nr.101 (30.11.2021) lõpeb kastmisvee eraldi mõõtmine ja arvestamine alates 01.01.2022a.

Et tagada klientide joogiveega varustamine kuival perioodil ja suunata elanikkonda säästvale tarbimisele on Esmar Vesi OÜ otsustanud joogivee soodustamise kastmisveena lõpetada. Suvisel kastmisperioodil kurdavad paljud kliendid survelanguse üle, mis on otseselt tingitud joogivee kasutamisel kastmiseks. Vastavalt väljastatud Keskkonnaloale võib maapõuest ühes ööpäeva välja pumbata kindla koguse põhjavett. Väljapumbatav põhjavee kogus on kinnitatud tulenevalt põhjavee ressursist, joogivee kasutamise eesmärgil ja ei ole arvestatud vee kasutamist kastmiseks või muul tehnoloogilisel eesmärgil. Esmar Vesi OÜ kliendid saavad oma joogivee Kambriumi-Vendi põhjaveekihist. Põhjaveekihtidest pumbatav vesi ei ole ammendamatu ressurss, seega on meie kui vee-ettevõtja kohus anda oma panus põhjavee varude kaitsmisele ja suunata tarbijaid säästlikule vee kasutusele. Taimede kastmiseks soovitame panustada sademevee kogumise lahendustesse. Kasta tuleks päeva jahedaimal ajal, hommikul vara või õhtul hilja, et vähendada kuumuse toimel tekkivat vee aurustumist. Muru kastmine kuival perioodil on ebamõistlik ja vastutustundetu.

Eesti vee-etevõtete liidu tegevjuht Pille Aarma sõnul on oluline märkida, et vee-ettevõtted peavad kinni pidama neile Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud mahust. Ette antud limiite ei tohi ületada, sest need tuginevad teaduslikele uuringutele ja ületamise korral võib kogu piirkonna põhjavee kasutamine joogiveena osutuda edaspidi võimatuks. Ühisveevärgi süsteemide ehitamisel on arvestatud nende limiitidega ja esmatähtis on kõigile elanikele tagada puhas joogivesi. Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid.  Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena.

Esmar Vesi OÜ võtab viimast korda arvesse esitatud kastmisvee näidud käesoleva aasta viimasel arveldusperioodil ehk 31.12.2021a.


01.12.2021