Hea Klient! Palume kastmisveemõõtja näitu enam mitte esitada.

Alates 01.01.2022 Esmar Vesi OÜ kastmisvee tagasiarvestust ei teosta . Uudist lugema

Tüüptingimused ühisveevärgile ja kanalisatsioonile

1. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI PIIRITLEMINE

1.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.

1.2. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub kuni kaks meetrit kinnistu piirist väljaspool, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3. Liitumispunktiks veevärgil on peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka.

1.4. Liitumispunktiks kanalisatsioonitorustikul on kinnistupoolseim vaatluskaev tänava maa-alal enne kinnistu piiri. Vaatluskaev kuulub ühiskanalisatsiooni hulka.

1.5. Kuivendusdrenaaž, sademevee restkaev koos äravoolutoruga ja muud sarnased heitvee ärajuhtimise rajatised ei kuulu ühiskanalisatsiooni hulka.

1.6. Liitumispunktid fikseeritakse kirjalikult Piiritlusaktis.

2. KINNISTU VEEVÄRK JA KANALISATSIOON NING SELLE KORRASHOID JA KONTROLL

2.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni peab klient hoidma sellises korras, et need ei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist.

2.2. Kinnistu veevärk, mis on liitunud ühisveevärgiga, peab olema varustatud veemõõdusõlmega.

2.3. Kinnistu piires tarbitav vesi peab üldjuhul tulema ühe veemõõdusõlme kaudu. Enam kui ühe veemõõdusõlme rajamine kinnistule ühisveevärgist vee võtmiseks võib toimuda erandina vee-ettevõtja loal.

2.4. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaaživee äravoolul kaitseseadmed uputuste vältimiseks.

2.5. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab lubama paigaldada kinnistu veevärgile veearvesteid ning tagama nende toimimise ja säilimise vigastamatuna ja kaitsma veearvestit külmumise ja ülekuumenemise eest.

2.6. Heitvett ja fekaale võivad ühiskanalisatsiooni purgida ainult vastavat luba omavad ettevõtjad ja ainult Teenuse osutaja poolt selleks määratud kohtades.

2.7. Ühiskanalisatsiooni on lubatud kanaliseerida ainult sellist heitvett, mis ei kahjusta selle ehitisi ja on puhastusseadmetes puhastatav.

2.8. Ühiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida heitvett, mis sisaldab ohtlikke aineid vastavalt keskkonnaministri 4. juuni 1999. a määrusele nr 55 «Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta» või, mille kohta ei ole teenuslepingus toodud vastuvõtutingimusi, samuti heitvett, mis sisaldab:

2.8.1. põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;

2.8.2. torustikele kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid;

2.8.3. inimesele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid ja gaase;

2.8.4. radioaktiivseid aineid;

2.8.5. inimestele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;

2.8.6. biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid;

2.8.7. bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.

2.9. Kanaliseeritava heitvee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40 oC ja pH madalam kui 6,5 ning kõrgem kui 8,5.

2.10. Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjäätmeid, lund, lokaalsete puhastite jäätmeid jms, seda ka eelnevalt purustatud kujul.

2.11. Heitvee kanaliseerimisel on keelatud tekitada ühiskanalisatsioonis nii hüdraulilisi kui reostuslikke löökkoormusi.

2.12. Teenuse osutajal on õigus nõuda, et kanalisatsiooni ühendustoru oleks ventileeritud läbi kinnistu  kanalisatsiooni vähemalt ühe välisõhku avaneva ventilatsioonitoru kaudu.

2.13. Klient peab tagama veemõõdusõlme ruumi või veemõõdukaevu korrasoleku, puhtuse ja kuivuse. Samuti hoidma veemõõdusõlme lähima ümbruse ja juurdepääsu veearvesti kontrollimiseks ja teenindamiseks vabana.

2.14. Vee-ettevõtjal on õigus teostada kontrolli kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni, kliendi veekasutuse ning ühiskanalisatsiooni juhitava heitvee üle.

2.15. Vee-ettevõtja poolt kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni veeseadmete plommimine vormistatakse kahepoolse aktiga millega klient vastutab plommide säilimise eest ning on kohustatud koheselt teatama vee-ettevõtjale nende kaotsiminekust ja rikkumisest.

2.16. Kliendil on keelatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni juurde kuuluvate ning kinnistuvõrkudel plommitud sulgurite omavoliline avamine või sulgemine. Eemaldatud plommide asendamise kulud kannab klient.

2.17. Klient peab hoidma sisendustoru kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks ja remontimiseks juurdepääsetavana. Sisendustoru nähtava lekke ilmnemisel või vastava kahtluse olemasolul peab klient sellest koheselt teatama vee-ettevõtjale.

2.18. Klient peab hoidma lume- ja jäävabad tema puhastusalal ja kinnistul olevad tuletõrje hüdrandikaevude ja peakraani luugid ja hoidma vabad juurdepääsud maapealsetele hüdrantidele ning hoolitsema liitumispunktide luukide ja ühisveevärgi tähissiltide säilivuse eest, nende vigastustest ja kaotsiminekust teatama vee-ettevõtjale. 

3. OMAVOLILINE VEEVÕTT JA HEITVEE KANALISEERIMINE

3.1. Vee-ettevõtjal on õigus klienti eelnevalt kirjalikult hoiatades, kuid mitte varem kui kahe nädala möödumisel hoiatusest, katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine kui klient:

3.1.1. on viivitanud veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuste arve või muude maksekohustuste tasumisega üle ühe kuu, alates maksetähtaja saabumisest;

3.1.2. ei võimalda kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kontrollimist, veearvesti hooldust või vee- ja reoveearvesti näitude lugemist, plommimisi kinnistu veevärgil ja kanalisatsioonil ning võtta vee ja reo- ning sademevee proove.

3.2. Vee-ettevõtjal on õigus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine:

3.2.1. omavolilise veevõtu või reo- ning sademevee ärajuhtimise ilmsiks tulekul;

3.2.2. kinnistu veevärgist või kanalisatsioonist lähtuva ühisveevärki või –kanalisatsiooni ohustava reostuse korral;

3.2.3. lekke ilmnemisel sisendustorust.

3.3. Omavoliliseks veevõtuks või reo- ning sademevee ärajuhtimiseks loetakse juhtumit mil:

3.3.1. puudub vee-ettevõtjaga vastav leping;

3.3.2. torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile, ning vee- või reovee mõõdusõlmele vee-ettevõtja poolt pandud plommid on eemaldatud või rikutud;

3.3.3. vee- või reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud või rikutud;

3.3.4. vee- või reoveearvesti näitusid on moonutatud või arvesti on rikutud või eemaldatud;

3.3.5. on eemaldatud vee- või kanalisatsioonitorustiku sulgemiseks vee-ettevõtja poolt paigaldatud sulgur;

3.3.6. kinnistu veevärgile enne veearvestit on monteeritud veevõttu võimaldav ühendus;

3.3.7. vee-ettevõtja loata toimub vaatlus- või muu kaevu kaudu reovee purgimine ühiskanalisatsiooni;

3.3.8. toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata.

3.4. Omavolilise veekasutamise või reo- ning sademevee ärajuhtimise ilmnemisel koostab ülevaatust teinud vee-ettevõtja volitatud esindaja rikkumist määratleva akti ning esitab arve omavolilise tarbimise eest vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlusele. 

4. VEEVARUSTUSE JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TEENUSE HIND

4.1. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub:

4.1.1. tasust võetud vee eest;

4.1.2. tasust reovee ärajuhtimise eest.  

5. MÜÜDAVA VEE JA ÄRAJUHITAVA REOVEE ARVESTUS

5.1. Ühisveevärgist klientidele müüdav vesi peab olema mõõdetud kinnistu veevärgile vee-ettevõtja paigaldatud veearvesti abil, kui vee-ettevõtja ja klient ei ole kokku leppinud teisiti.

5.2. Kliendilt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava heitvee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega või mõõdetakse eraldi heitveearvestiga. Heitvee mõõtmist kasutatakse siis, kui üks lepingupooltest seda soovib või see toimub eeskirja kohaselt.

5.3. Kui kinnistu omanik ei ole edastanud kuluarvesti näitu lepingus ettenähtud tähtajaks, siis arvestatakse tarbimist kuue eelmise kuu keskmise tarbimise alusel.

6. VEEVARUSTUSE JA HEITVEE ÄRAJUHTIMISE TEENUSE EEST TASUMINE

6.1. Vee-ettevõtja poolt esitatud arvel on toodud ära tarbitud veevarustuse ja heitvee kogus, hind ja ühiku maksumus ning laekumiste hetkeseis.

6.2. Arve tasumisel peab Klient kasutama arvel märgitud viitenumbrit.

6.3. Maksetähtaja ületamisel on vee-ettevõtjal õigus rakendada viivist 0,05% iga viivitatud päeva eest. Viivist ei rakendata, kui Klient ei ole temast olenemata põhjustel saanud arvet või ei ole saanud seda õigeaegselt või esitatud arve on ebaõige.

6.4. Lepingu lõpetamisel või lõppemisel on Klient kohustatud tasuma tarbitud teenuse eest Lepingu lõpetamise hetkel fikseeritud näiduni. 

7. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPETAMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

7.1. Leping jõustub allakirjutamise momendist ja kehtib Lepingus märgitud tähtajani või kui tähtaega pole märgitud, siis tähtajatult kuni Lepingu ülesütlemiseni või lõppemiseni muul alusel.

7.2. Leping tühistab kõik Poolte vahelised varasemad kokkulepped teenuse osutamise kohta Lepingus nimetatud tarbimiskoha suhtes.

7.3. Vee-ettevõtjal on õigus Lepingust tulenevad õigused ja kohustused kogumis kolmandale isikule üle anda.

7.4. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.

7.5. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirjast, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.