Ehitusaegne vesi

Ehitusaegse vee tarne

 

 • Ehitusaegse vee tarnimise eelduseks on kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projektile antud vee-ettevõtja poolne kooskõlastus. Kinnistule peab olema väljastatud ehitusluba.

 • Kinnistu omanik on kohustatud enne ehitustegevuse alustamist ning ühisveevärgist vee tarbimise alustamist paigaldama kehtivat taatlust omava veearvesti tarnetorule.

 • Kinnistu omanik on kohustatud teavitama nendest nõuetest ehitustööde läbiviijat (peatöövõtjat).

 • Veearvesti peab omama kehtivat taatlust (eurotaatlus või kordustaatlus).

 • Veearvesti plommib Esmar Vesi OÜ esindaja. Veearvesti ei kuulu vee-ettevõtjale.

 • Veearvesti peab olema ehitusperioodil vee-ettevõtja esindaja poolt plommitud ning liidesplommi omavoliline eemaldamine on keelatud.

 • Sobiv veearvesti on suurusega DN 15. Suuremate arvestite erisoov tuleb kooskõlastada eelnevalt vee-ettevõtjaga.

 • Veearvesti peab olema paigaldatud horisontaalses asendis, näidikuga ülespoole nii, et arvesti näitu oleks kerge lugeda ja olema kaitstud külma, kuuma ning väliste mehaaniliste mõjutuste eest.

 • Veearvesti peab olema jäigalt konsooliga kinnitatud.

 • Paigaldusel tuleb selgelt fikseerida ära veearvesti algnäit (foto) ja edastada algnäit ning arvesti taatlust puudutav info koheselt vee-ettevõtjale koos avaldusega teenuselepingu sõlmimiseks.

 • Ehitustegevuse lõppedes tuleb fikseerida selgelt loetava fotoga veearvesti lõppnäit ning veearvesti tuleb säilitada kuni vee-ettevõtja esindaja poolt fikseeritakse kontrollnäit ja paigaldatakse vee-ettevõtja veearvesti vee-ettevõtja esindaja poolt kinnistu veemõõdusõlme.

 • Vastavalt teenuslepingus kokkulepitud näitude teatamise korrale peab kinnistu omanik teatama veearvesti näidu arveldusperioodi lõppedes.

 • Kinnistu omanik vastutab kinnistu veearvestile paigaldatud vee-ettevõtja plommi säilimise eest ja on kohustatud koheselt teatama vee-ettevõtjale nende kadumisest või rikkumisest. Juhul, kui vee-ettevõtjat ei teavitata plommide eemaldamisest või rikkumisest, siis vee-ettevõtjal on õigus küsida hüvitust toru läbilaskevõime järg ühenduskohas arvestusega, et toru töötab kogu ristlõikega 24 tundi ööpäevas.

 • Veearvesti seiskumisetest ja muudest riketest tuleb koheselt teavitada vee-ettevõtet ning kasutuskõlbmatu veearvesti tuleb koheselt asendada töökorras kehtivat taatlust omava veearvestiga. Arvesti eemaldusel fikseerida selgelt loetava fotoga rikkis arvesti lõppnäit ja uue arvesti algnäit ning edastada info vee-ettevõtjale e-kirja aadressile vesi@evg.ee