Liitumistegevus

 1. Liituja täidab tehniliste tingimuste taotluse
  Liitumistegevuste alustamise esimeseks sammuks on tehniliste tingimuste taotlemine. Selleks vajaliku taotlusvormi leiab siit (projekteerijale). Taotlusele palume võimalusel lisada kinnistu/krundi plaan. 
  Tehnilised tingimused on vajalikud vee- või kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ja ehitusloa saamiseks. Tehniliste tingimuste väljastamine on tasuline teenus. Hinnakirjaga saate tutvuda siin.

 2. Esmar Vesi OÜ väljastab tehnilised tingimused
  Väljastame Teie objektile tehnilised tingimused 2 nädala jooksul alates taotluse esitamisest. Väljastatud tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.
  Kui Te ei ole jõudnud 1 aasta jooksul projekti koostada, võite taotleda tehniliste tingimuste pikendamist, täites selleks taotluse.

 3. Liituja tellib projekti
  Projekti koostamiseks tuleb pöörduda projekteerimisfirma poole, kes koostab projekti vastavalt Esmar Vesi OÜ poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ning tagab, et koostatud projekt vastab tehnilistele nõuetele.

 4. Esmar Vesi OÜ kooskõlastab projekti ning vormistab liitumislepingu
  Kui projekt on koostatud, tuleb see esitada Esmar Vesi OÜ-le kooskõlastamiseks (vt. Projekteerijale). Kontrollime projekti vastavust tehnilistele nõuetele ja vormistame liitumislepingu koos liitumistingimuste ja liitumistasuga. Liitumistasu hõlmab kinnistu tarbeks vajalike ühisveevärgi ja / või -kanalisatsiooni rajatiste (s.h. liitumispunktide) ehitamise tegelikke kulusid.

 5. Liituja taotleb ehitusloa
  Projekt tuleb kooskõlastada ka teiste kommunikatsioonide valdajatega ja teiste huvitatud isikutega. Seejärel tuleb taotleda ehitusluba Tallinna Linnaplaneerimise ametilt

 6. Liituja valib ehitaja
  Torustiku ehituse liitumispunktist hooneni organiseerib kinnistuomanik. Torustike ehitustööd Teie kinnistul teostab Teie poolt valitud ehitaja. 
  Enne kinnistusiseste torustike ehitamist palume Teil meiega ühendust võtta, et kokku leppida aeg vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse kontrollimiseks,  meie inspektor  kontrollib torustike vastavust ehitusnõuetele ja  vormistab ülevaatusakti (kaetud tööde akti).
  Liitumispunkti ehitustööde teostatakse Esmar Vesi OÜ järelevalve all. 
  Peale ehitustöid esitab Liituja vee-ettevõtjale kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonise.

 7. Esmar Vesi OÜ vormistab teenuslepingu

           Liitujaga sõlmitakse alaline Teenusleping:

 • peale Vee-ettevõtja poolt kooskõlastatud kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku liitumisprojekti esitamist.

 • peale Vee-ettevõtja järelevalve inspektori poolt kinnistusiseste torustike ehituse ülevaatust ning selle kohta Kaetud Tööde Akti allkirjastamist Vee-ettevõtja järelevalve inspektori poolt.

 • peale kinnistusisesele veetorustikule hüdraulilise surveproovi teostamist ja selle kohta Vee-ettevõtja järelevalve inspektori poolt allkirjastatud akti esitamist.

 • peale  kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehituse kohta teostusjoonise esitamist elektrooniliselt.

 • peale eelpoolnimetatud lepingutasu tasumist ja selle laekumist vee-ettevõtja arveldusarvele

      8. Veemõõtja paigaldamine
        Peale teenuslepingu allkirjastamist paigaldab ja plommib Esmar Vesi OÜ veearvesti nõuetekohaselt väljaehitatud veemõõdusõlme.

NB! Teenuste kasutamine Vee-ettevõtjat teavitamata võib kaasa tuua õigusaktides ettenähtud kahju hüvitamise nõude.