Üldtingimused

1.         Üldsätted

1.1.    Liitumislepingu (edaspidi Leping) kõik tingimused on ette nähtud Lepingus, Lepingu lisades, Lepingu muudatustes, milles lepitakse kokku peale Lepingule allakirjutamist.
1.2.    Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse lisaks Lepingu sätetele alljärgnevatest õigusaktidest ja nendes kasutavatest mõistetest:
1.2.1. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS);
1.2.2. Tallinna Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;
1.2.3. Tallinna Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;

2.         Liitumine

2.1.    Kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ühendamine (liitumine) ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga loetakse teostatuks veevarustuse ja/või heitvee ärajuhtimise teenuse ostu-müügi lepingu (edaspidi: Teenusleping) allakirjutamise kuupäevast.

3.         Omandiõigus

3.1.    Lepingu järgi liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon koos selle oluliseks osaks olevate liitumispunktidega jääb Vee-ettevõtja omandisse.
3.2.    Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga. Liitumispunkti määrab ehitusprojekt ja liitumispunkt fikseeritakse piiritlusjoonisega (Lepingu Lisa 1).
3.3.    Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed, mille ehitab ja mille toimimise eest vastutab kinnistu omanik.
3.4.    Liitumistööd teostatakse Esmar Vesi OÜ järelvalvel.

4.         Lepingu lõpetamine ja lõppemine

4.1.    Leping lõpetatakse Liituja kirjalikul taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest.
4.2.    Lisaks õigusaktides sätestatud alustele on Vee-ettevõtjal õigus Leping lõpetada kui 2 aasta jooksul Lepingu sõlmimisest ei ole Liitujast sõltuvate asjaolude tõttu liitumist lõpule viidud.
4.3.    Lepingu lõpetamisel katab Liituja Vee-ettevõtjale Lepingul peatamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused. Lepingutasu ja tehtud kulutusi katvat liitumistasu ettemaksu ei tagastata.
4.4.    Leping lõpeb kui Lepingu osapooled on täitnud Lepingujärgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusjoonisega ning Liitujal on võimalik saada Lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja/või juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.
4.5.    Lepingu lõppedes tekib Liitujal õigus veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise Teenuslepingu sõlmimiseks. Veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuseid saab Liituja hakata tarbima üksnes pärast Teenuslepingu sõlmimist.

5.         Muud tingimused

5.1.    Lepingu kohased liitumistingimused, s.h. kinnistu alusandmed (kinnistu pind ja sihtotstarve, hoonete suletud brutopind ja kasutusotstarve), ning piiritlusjoonis on Teenuslepingu sõlmimisel selle osaks.
5.2.    Lepingu kohaste liitumistingimuste muutumisel peab Liituja taotlema nimetatud tingimuste muutmist ning selle kohta sõlmitakse uus liitumisleping. Kui Liituja on rikkunud liitumistingimusi, on Vee-ettevõtjal õigus peale ühekuulist kirjalikku etteteatamist Teenusleping lõpetada.
5.3.    Kui Vee-ettevõtja või Liituja taotleb liitumispunkti ümberehitamist, toimub see taotleja kulul.
5.4.    Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused lõplikult kohtu korras.