Nõuded kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile

Esmar Vesi OÜ nõuded kinnistu veevärgile ja  kanalisatsioonile

 • Kinnistu veevärk kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses nende kohta käivate õigusaktide ja tehniliste normdokumentidega
 • Enne kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga liitumist tuleb esitada Esmar Vesi OÜ-le avaldus liitumiseks.
 • Kodutrassi ühendamine peatrassiga peab olema teostatud Esmar Vesi OÜ volitatud esindaja juuresolekul.
 • Klient peab hoidma kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni sellises korras, et see ei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist
 • Sisendtorul ei tohi olla veevõttu võimaldavat ühendust. Klient peab hoidma sisendtoru kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks ja remontimiseks juurdepääsetavana.
 • Kinnistu piires tarbitav vesi peab üldjuhul tulema ühe veemõõdusõlme kaudu. Enam, kui ühe veemõõdusõlme ehitamise vajadusel tuleb küsida luba vee-ettevõtjalt.
 • Klient peab tagama juurdepääsu kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kontrollimiseks.

 Omavoliline veekasutus ja reovee kanaliseerimine, omavoliline ühendus

 Omavoliliseks veekasutuseks ja/või reovee kanaliseerimiseks loetakse juhtumit, mil:

 • ei ole vee-ettevõtjaga sõlmitud teenuslepingut;
 • on eemaldatud või rikutud torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile, vee- või reoveemõõdusõlme vee-ettevõtja poolt pandud plommid.
 • on eemaldatud või rikutud vee- või reoveearvesti taatlusplomm;
 • vee- või reoveearvesti on rikutud (ka külmumise või kuumenemise tõttu), arvesti näitu on moonutatud või arvesti on omavoliliselt eemaldatud;
 • on eemaldatud vee- või kanalisatsioonitorustiku sulgemiseks vee-ettevõtja poolt paigaldatud sulgur;
 • on avatud vee-ettevõtja poolt suletud peakraan või ühenduskraan;
 • kinnistu veevärgi sisendustorule on monteeritud veevõttu võimaldav ühendus;
 • vaatluskaevu kaudu toimub reovee või fekaalide purgimine ühiskanalisatsiooni;
 • on loodud ühendus sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kanaliseerimiseks (restkaev, kuivendusdrenaaži ühendus, maapinna kaldega korraldatud äravool vaatluskaevu, katuseäravool jne.);
 • toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata.
 • Omavoliline ühendus on mistahes toruühendus (ka ajutine voolikuühendus) ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga, mis on tehtud ilma liitumislepinguta või teenuslepinguta.
 • Omavolilise veekasutamise, reovee kanaliseerimise või omavolilise ühenduse ilmsikstulekul koostatakse ülevaatust teinud vee-ettevõtja või volitatud isiku poolt sellekohane akt. Omavoliline ühendus kuulub vee-ettevõtja poolt kohesele sulgemisele.
 • Kliendil või kinnistu omanikul, kelle tarbeks omavoliline ühendus tehti, tuleb vee-ettevõtjale tasuda tarbitud vee koguse ja kanalisatsiooni juhitud reovee eest vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses kehtestatule.
 • Omavolilise ühenduse kasutusaja alguseks on omavolilise ühenduse rajamise aeg ja kasutusaja lõpp selle sulgemise päev. Kui vee-ettevõtjal pole omavolilise ühenduse rajamise aega küllaldaste tõendite puudumisel võimalik määratleda, loetakse kasutusaja alguseks päev, millal vee-ettevõtja esindaja või volitatud isik võis veenduda omavolilise veekasutuse ja/või reovee kanaliseerimise puudumises, kuid mitte üle ühe aasta tagasi. Veevõtu korral tuletõrje hüdrantidest loetakse kasutusajaks 1 kuu.

Omavolilise veekasutuse ja reovee kanaliseerimise arvestus

 • Omavolilise veekasutuse ilmnemisel arvestatakse kliendi või kinnistu omaniku poolt tarbitud vee kogus toru läbilaskevõime järgi avamis-, plommi eemaldamis-, rikkumis- või ühenduskohas arvestusega, et toru töötab kogu ristlõikega 24 tundi ööpäevas. Sealjuures võetakse vee kiiruseks torudes siseläbimõõduga 15 kuni 20 mm - 0,5 m/s, torudes 25 kuni 40 mm - 1,0 m/s ning torudes 50 mm ja suuremad - 1,5 m/s. Kui omavoliliselt kasutatud vett oli võimalik kanaliseerida ühiskanalisatsiooni, arvestatakse kanalisatsiooni juhitud reovee kogus võrdseks tarvitatud vee kogusega. Tasu reovee ärajuhtimise eest arvutatakse lähtudes vastavale tarbijagrupile kehtestatud teenustasust.

Omavolilise reovee kanaliseerimise ilmnemisel arvestatakse kliendi või kinnistu omaniku poolt kanalisatsiooni juhitud reovee kogus:

 • Ühisveevärgist või muust veeallikast (sõltuvalt vee saamise kohast) suubuva veetoru siseläbimõõdu järgi vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses kehtestatule.
 • Kanalisatsiooni survetorul asuva reoveearvesti, mõõdusõlme või nende plommide rikkumise puhul vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses kehtestatule reoveearvesti siseläbimõõdu järgi.
 • Vaatluskaevu kaudu reovee või fekaalide purgimisel arvestatakse ühenduse tegija poolt kanalisatsiooni juhitud reovee või fekaalide kogus lähtudes tühjendatud mahuti 3-kordsest mahust.
 • sademete ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kanaliseerimisel omavolilise ühenduse kaudu arvestatakse iga sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee vastuvõtu- või ühenduspunkti pealt (restkaev, kuivendusdrenaaži ühendus, maapinna kaldega korraldatud äravool vaatluskaevu, katuseäravool jne.) kanaliseeritud vee koguseks 75 m3. Reovee kanaliseerimise tasu arvestatakse vastava tarbijagrupi reovee ärajuhtimise teenustasu määra järgi.
 • Kui vee-ettevõtjal on faktilistest ja tehnilistest asjaoludest lähtudes võimalik omavoliliselt tarbitud vee kogust ja omavoliliselt kanalisatsiooni juhitud reovee kogust täpsemalt arvestada, vähendatakse tehtud arvestust.
 • Kui veekasutuse ja/või kanaliseerimise arvestamine toru läbimõõdu ega mahuti suuruse järgi ei ole võimalik, arvestatakse tarbitud vee kogust ja omavoliliselt kanalisatsiooni juhitud reovee kogust vee-ettevõtja poolt tehniliselt ja faktiliselt põhjendatud arvutuste alusel.