Nõuded tarbimislepingu sõlmimiseks

TARBIMIST ILMA ALLKIRJASTATUD TARBIMISLEPINGUTA JA/VÕI ILMA ARVESTITA, LOETAKSE OMAVOLILISEKS TARBIMISEKS.

Kuidas Tarbimislepingut sõlmida?

Tarbimislepingu sõlmimiseks palume täita  avaldus. Avalduse vormi leiate jaotuse Kliendile alt „Avaldus vee- ja heitvee tarbimislepingu sõlmimiseks"

Tarbimislepingu sõlmime kliendiga, kelle kinnistu on ühendatud väljaspool kinnistut asuva Esmar Vesi OÜ-le kuuluva ühisveevärgi ja/või -kanalisatsioonitorustikega.

Tarbimislepingu lahutamatuks osaks on piiritlusakt, milles märgitakse ära liitumispunkt Esmar Vesi OÜ torustike ja kinnistule kuuluvate torustikega. Teenuslepingu sõlmimisega kaasneb kohustus leppida kokku aeg Esmar Vesi OÜ veeinspektoriga veemõõdusõlme kontrolli tegemiseks ja vajadusel kuluarvesti paigaldamiseks ja/või  plommimiseks.

Saadetud avalduse kättesaamisel ja teenuslepingu koostamise järel saadetakse Esmar Vesi OÜ esindaja poolt leping allkirjastamiseks avaldusel näidatud e-posti aadressile digitaalselt allkirjastamiseks. Kui lepingut pole võimalik digitaalselt allkirjastada saadetakse leping kahes eksemplaris avalduses olevale postiaadressile, millest üks eksemplar tuleb kinnistu omaniku poolt allkirjastatult tagasi saata. 

Tarbimist ilma sõlmitud tarbimislepinguta võidakse lugeda omavoliliseks tarbimiseks.

Samuti ilma arvestita tarbimist käsitletakse, kui omavolilist tarbimist.

Tarbimislepingu muutmine

Lepingut muudetakse kahepoolselt.

Klient on kohustatud kirjalikult informeerima kliendi kinnistut puudutavatest muudatustest:

  • Omanike vahetus/omandisuhte muutumine.
  • Kinnistu piiride või omandisuhete muutudes.
  • Ehituse, renoveerimise korral.
Tarbimislepingu lõpetamine
  • Tarbimislepingu lõpetamisest peab kinnistu omanik kirjalikult teavitama vastavalt lepingus kokkulepitult.
  • Tarbimislepingu lõpetades vajadusel leppida kokku aeg Esmar Vesi OÜ volitatud esindajaga arvesti maha võtmiseks.
  • Kui tarbimisleping lõpetamise põhjuseks on kinnistu omaniku vahetus, tuleb koheselt esitada Esmar Vesi OÜ-le lõppnäitude akt e-posti aadressile vesi@evg.ee või kutsuda kohale Esmar Vesi OÜ volitatud esindaja lõppnäitude akti koostama. Akti põhjal esitatakse lõpparve.