Nõuded tarbimislepingu sõlmimiseks

TARBIMIST ILMA ALLKIRJASTATUD TARBIMISLEPINGUTA JA/VÕI ILMA ARVESTITA, LOETAKSE OMAVOLILISEKS TARBIMISEKS.

Kuidas Tarbimislepingut sõlmida?

Tarbimislepingu sõlmimiseks palume täita  avaldus. Avalduse vormi saate täita müügiosakonna alt „Avaldus vee- ja heitvee tarbimislepingu sõlmimiseks". või "Avaldus gaasi tarbimislepingu sõlmimiseks".  Seejärel palume avaldus välja trükkida, see faksida, saata postiga või tuua kohale Esmar Vesi OÜ müügiosakonda.

Avaldusele palume lisada:

  • Kinnistu üleandmise/vastuvõtmise akt
  • Saldoseis kinnistul (päringu saab tellida vabas vormis gaas@evg.ee)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia.
  • Omandit või valdust tõendav dokument (sobib väljavõte kinnistusraamatust)

Tarbimislepingu sõlmime kliendiga, kelle kinnistu on ühendatud väljaspool kinnistut asuva Esmar Vesi OÜ-le kuuluva ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni  ja/või gaasitorustikega.

Tarbimislepingu lahutamatuks osaks on piiritlusakt, milles märgitakse ära liitumispunkt Esmar Vesi OÜ torustike ja kinnistule kuuluvate torustikega. Teenuslepingu sõlmimisega kaasneb kohustus leppida kokku aeg Esmar Vesi OÜ veeinspektoriga vee, -gaasimõõdusõlme kontrolli tegemiseks ja vajadusel kuluarvesti paigaldamiseks ja/või  plommimiseks.

Posti teel või kodulehe kaudu saadetud avalduse kättesaamisel ja teenuslepingu koostamise järel postitab Müügiosakonna töötaja Esmar Vesi OÜ volitatud esindaja poolt allkirjastatud lepingu kahes eksemplaris, millest üks eksemplar tuleb kinnistu omaniku poolt allkirjastatult tagasi saata. 

Tarbimist ilma sõlmitud tarbimislepinguta võidakse lugeda omavoliliseks tarbimiseks.

Samuti ilma arvestita tarbimist käsitletakse, kui omavolilist tarbimist.

Tarbimislepingu muutmine

Lepingut muudetakse kahepoolselt.

Klient on kohustatud kirjalikult informeerima kliendi kinnistut puudutavatest muudatustest:

  • Omanike vahetus/omandisuhte muutumine
  • Kinnistu piiride või omandisuhete muutudes.
  • Ehituse, renoveerimise korral.
Tarbimislepingu lõpetamine
  • Tarbimislepingu lõpetamisest peab kinnistu omanik kirjalikult teavitama vastavalt lepingus kokkulepitult.
  • Tarbimislepingu lõpetades leppida kokku aeg Esmar Vesi OÜ volitatud esindajaga arvesti maha võtmiseks.
  • Kui tarbimisleping lõpetamise põhjuseks on kinnistu omaniku vahetus, tuleb koheselt esitada Esmar Vesi OÜ müügiosakonda lõppnäitude akt või kutsuda kohale Esmar OÜ volitatud esindaja lõppnäitude akti koostama. Akti põhjal esitatakse lõpparve.