Nõuded veemõõdusõlmele

Allpool on Esmar Vesi OÜ nõuded täpse veearvestuse tagava veemõõdusõlme ehitamiseks.

Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik

Iga kinnistu veevärk, mis on otseselt ühendatud ühisveevärgiga, peab olema varustatud veemõõdusõlmega. Kinnistu piires tarbitav vesi peab tulema üldjuhul läbi ühe veemõõdusõlme. Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik võttes vee-ettevõtjalt eelnevalt tehnilised tingimused, mille järgimine on garantiiks, et antud kinnistule  ehitatakse välja korrektne veemõõdusõlm.

Veemõõdusõlme paigaldamisel kehtivad kindlad reeglid

Kinnistul tarbitava olmevee mõõdusõlm peab vastama "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" 15.06.2006.a. nr. 37 toodud nõuetele.

Olulisemad nõuded:

Veemõõdusõlm tuleb paigaldada hoone valgustatud ruumi, mille temperatuur on üle +2 ja alla +40 C°. Kandur tuleb kinnitada seina külge põrandapinnast 700-1100 mm kõrgusele. Kui torustik on elektrit mittejuhtivast materjalist, siis tuleb kandur maandada. Kandur välistab arvesti paigaldamisel tekkiva mõõtevea.

Veemõõdusõlmede ehitusel või renoveerimisel tuleb kindlasti paigaldada kinnituskandur ja mõlemal pool konsooli olevad sulgarmatuurina täisavaga kuulkraanid ning tagasilöögi vedruklapp.

Mõnel juhul paigaldatakse veemõõdusõlm veemõõdukaevu. Seda juhul, kui hoonesse pole võimalik veemõõdusõlme ehitada kohta, kus oleks välistatud veearvesti külmumine. Samuti on veemõõdusõlme paigutamine veemõõdukaevu vajalik juhul, kui sisendustorustik krundil osutub pikemaks kui 50 meetrit või kui sisendustorustik varustab veega mitut kinnistut või kinnistut läbi teine kinnistu.

Klient peab tagama veemõõdusõlme ruumi või veemõõdukaevu korrasoleku, puhtuse, kuivuse; samuti hoidma veemõõdusõlme lähima ümbruse ja juurdepääsu veearvesti kontrollimiseks ja teenindamiseks vabana.

Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik peab paigaldama kinnistu veevärgile veearvestid ning tagama nende toimimise ja säilimise vigastamatuna ja kaitsma veearvestit külmumise ja ülekuumenemise eest.

Kinnistu veemõõtja peab olema Esmar Vesi OÜ volitatud esindaja poolt plommitud.

Kõik veearvestid peavad olema taadeldud ja omama taatluskleebist. Tuleb jälgida, et taatlustähtaeg 2-5 aastat ei oleks ületatud.

Veearvesti paigaldamine on vee-ettevõtja kohustus

Veearvesti paigaldab vee-ettevõtja. Samuti korraldab vee-ettevõtja edaspidi nõuetekohast veearvestite hooldust ja taatlemist. Veearvesti suurus ja nominaalne kulu valitakse vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis. Ühepereelamutele paigaldatakse veearvestid DN 15 ja DN 20 vastavalt siis nominaalse kuluga 1,5 ja 2,5 m³/h. Peale peaarvesti paigaldamist kutsuda kohale piirkonna vee-ettevõtte esindaja arvesti plommimiseks ja veemõõdusõlme kontrollimiseks, mille kohta koostatakse kontrollakt.

Veearvesti puhul peab olema:

  • Enne veearvestit ei tohi toru hargneda.
  • Enne veearvestit ei tohi olla painduvaid voolikuid ja plommimata filtrit.
  • Enne veearvesteid olevad mudakogurid peavad olema plommitud.
  • Veearvesti peab olema plommitud.